Toxoplasma

Trofozoit ( proliferatif formu ), doku kisti ve oosit formları var. Kediler dışkılarıyla oositleri yayarlar(7-20 gün ) . Bu oositler 1-3 gün arasında ……. olur ve ıslak toprakta aylarca enfektif kalabilir.İyi pişirilmemiş etlerden doku kistleri insanlara bulaşabilir (1/3 ü ). 2/3 ü oositlerle insanlara bulaşır ve insanda akut fazda trofozoitler görülür ve trofozoitler hc leri ele geçirir.

1.timesterde %15, 2. trimesterde %25 , 3.trimesterde % 60 oranlarında fetusa geçer. Fetal enf şiddeti ve anomali oranları ilk trimesterden son terimestere doğru azalır.1. trimesterde şiddetli fetal enf oranı %10 dur. Akut enf lar preerm doğum ve ölü doğumla ilişkili olabilir ama  abortlarla ilşikisi yoktur.Maternal enfeksiyon genellikle asemptomatik olup %10-20 olguda posterior servikal LAP gelişebilir.Ayrıca mononükleozus benzeri bulgu yapabilir.

IgG (+) ve IgM (-) olması 1 yıl önesinde geçirilmiş enf nu düşündürür. Ig M  yalancı olarak ( lab hatasına bağlı ) (+) çıkabilir,bu yüzden kanların referans lab a gönderilmesi önerilir.Özellikle 1. trimesterde Ig M (+) ise avidite testi yapılır ve yüksek avidite varsa enf muhtemelen 3 ay ve öncesinde mevcuttur ve fetusta oluşabilecek risk azdır.

Plasental incelemede  histopatolojik koryoamnionit. Kist görülmesi gebelikteki akut maternal enf nu gösterir.
Prenatal tanısında eskiden amnion ve fetal kandan kültür yapılırdı fakat sonuçlar geç çıkmaktaydı, ayrıca fetal kanda toxo spesifik Ig M (+) olması da fetak enf nu gösterir ama maalesef bu Ab lar fetusta 21-24 hf dan itibaren genelde (+) leşir ve enfekte fetusların sadece %50 sinde (+) dir.
Artık amnionda PCR ile direkt toxo teşhisi yapılmaktadır ve bu nedenle PCR ; kordosentez gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Tanıda USG de önemlidir ve ventrikulomegali, hidrops , mikrosefali görülebilir ve kötü prognozla ilişkilidir. İntrakranial kalsifikasyon, plasentomegali, hepatomegali olabilir ve YD ların çoğu asmeptomatiktir. Toxo spesifik IgA nın Yd da gösterilmesi yararlı bir testtir. Asemptomatik bile olsa uzun dönemde sekel  geliştirebilirler. Doğumda % 20 si semptomatiktir.En sık koryoretinit, sarılık, ateş, HSM görülebilir.

Tedavi ve önleme:Birinci basamak tedavi spiramisindir.Fakat spiramisin plasentayı geçmez, fetusa enfeksiyon geçirme riskini azaltır.fetal enfeksiyon tespit edilirse pirimetamine ve sulfadiazin beraber verilir.25 mg primetamine + 1 gr*4  sulfadiazin 1 yıl verilir.1. trimesterda primetamine vermekten kaçınmaya çalışılmalıdır.(teratojenik)gün aşırı 6 mg folik asit verilmelidir.

Toxoplazma ise %1-3 oranında bebekte deformasyonlara yol açar

Diğerlerinden farklı olarak toxoplazma ne kadar geç gelişirse o kadar daha çok fetusa geçer.  I timesterde %10-15
II. trimesterde %25
III. trimesterde %60 olup  ancak erken dönemlerde fetusda anomali şiddeti daha fazladır.

Toxoplazma  I. Trimesterde %25
II. trimesterde % 54
III: trimesterde % 65  ve gebeliğin son 2 haftasında %90 dan daha fazla fetusa geçer. Konsepsiyondan önce geçirilen akut maternal enfeksiyon fetus açısından risk taşımaz ve gebelik haftası ne kadar erkense fetal hasar o kadar fazla olur. Erken gebelik haftasındaki enfeksiyon aborta neden olabilir. IUMF gelişebilir.konjenital enf yapabilir.

hidrosefali
Toxoplazmanın klasik triadı     ————->      koryoretinit
Kalsifikasyonlar

Toxoplazma tespitinde kullanılan testler

1 – Parazitin belirlenmesi
2- Fare modülasyon  testi ( en güvenilir test) ancak geçsonuç verir (3-6 hf arasında sonuç verir)

  1. Hc  kültürü
  2. An lerin tespiti ( ELİSA )
  3. PCR  ( DNA tespiti )
  4. Serolojik testler
  5. Sabin feldman boya testi: canlı toxolar test edilerek serum ile bir araya konulduğunda serumda anti toxo Ab leri varsa canlı parazitler lizis olur.
  6. İFAT( ind floresan Ab testi): Ig M ve Ig G ab ları ölçülebilir. İFAT IgG kısa sürede cevap verir, kolay ve ucuzdur.
  7. İHAT ( ind hemaglutinasyon testi )
  8. ELİSA

AF de bakılan PCR 18. gebelik haftası üzerinde fetal enf nu belirlemede son derece etkili bir yöntemdir.

TOXO akut maternal enfeksiyondan 4-8 hafta sonra plasentadan geçer.

Spiramisin, plasenta enfeksiyonunu ve parazitin  plasentadan geçişini azaltır.Spiramisin tedavisyle parazitin fetustan geçişi %60 oranında azaltılımştır. Fetal enf tedavısınde ise sulfadiazin + prematamin verilir.

Spriamisin tedavisi 3 gr/ gün olarak başlanır ve tüm gebelik boyunca devam edilir. I. Timesterde geçirilen toxoyu veya USG ile bulgu saptanırsa termine edilir.