Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelikte Anemi

Fe eksikliği anemisinde MCV ve MCHC değerleri düşük fakat dilüsyonel anemide bu değerler düşmez.Dilüsyonel anemi özellikle 28-34 haftalarda kendini gösterir. Gebeler 400ug/gün folat almalı eğer daha önceden nöral tüp defekti bebek doğurmuş ise bu miktar  4mg/gün olmalıdır. (En az 1 ay önce almaya başlanmalı) ve ilk trimesterde devam etmelidir.

Mikrositik Anemi =>  Fe eksikliği anemisi var mı?

EVET (Fe düşük, FeBKyüksek)

Normositik Anemi:

1-Fragmente eritrositler: HELLP, Preeklamsi, TTP, Prostetik kapak
2-Coombs testi(+): Alloantibodies
İlaca bağlı
Oto antikorlar

3-Coombs testi(-). eritrosit enzim düşük, yapı defekti, porfiri, PNH, kurşun

Makrositik anemi=> Megaloblastik ?=>folik asit eksikliği, B12 eksikliği

Folik asit eksikliği gebelikte en sık görülen ikinci anemidir.
Makrositik normokromik(bazende normositik normokromiktir.)Tedavide folik asid 1gr 3X1  şeklinde verilir.

Sferositoz en sık görülen herediter anemidir. Otozomal dominant kalıtılır. Osmotik frajilite testi ile tanı konur. Gebelikte hemoliz artabilir. Hemolitik krize neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalı (Enfeksiyon, travma, dehidratasyon) ve folik asid desteği  verilmelidir.

(Ig G) Warm-reaktive oto immun hemolitik anemide etkenler, enfeksiyon, hemolitik malignensiler, lupus, ilaçlar,(penisilin, alfa-metildopa…v.b.)’dir.1. tedavisi  steroid (%80 hasta cevap verir) 2. tedavisi splenektomi, 3. tedavisi immünsüpresyon’dur.

(IgM) Cold-reaktive  oto immun hemolitik anemide yine neoplazmlar, EBV, mycoplazma. Hafif anemilerde soğuktan kaçınma yeterlidir. Steroid ve splenektomi hemoliz genellikle damar içinde olduğu için  faydalı değil. Yaygın anemisi olanlarda  immünsüpresyon veya plazmaferez denenebilir.
G6PD eksikliğinde genellikle erkeklerde etkilidir. X kromozomuyla taşınır. Gebelikte pek problem yaratmaz. Taşıyıcı kadınların bebeklerinde şiddetli hiperblüribinemi olabilir.

Alfa-Thalessemi

1-4 alfa sentezlenmez ise:Hidrops => ölüm
2-3 alfa sentezlenmez ise: Hb H hastalığı oluşur ve Hb Barts birikir=> şiddetli hemolitik anemi oluşur.
3-2 alfa sentezlenmez ise: alfa thalessemi minor oluşur=>Hafif mikrositik anemi yapar ve Fe eksikliği anemisinden ayırt edilemez.
4-1 alfa sentezlenmez ise: klinik olarak tespit edilemez ve sessiz taşıyıcı denir.

Sickle cell anemi (Orak Hücreli): Gebelik öncesi durumu, gebelikte nasıl geçeceğinin iyi bir göstergesidir. Atak yok ise gebelikte de atak nadirdir.

ITP (İmmun trombositik purpura) gebeliklerin %4’de görülür. Yenidoğanların (YD) %50-70’de trombositopeni bulunur. Doğum şekli bebekte intrakranial kanamayı etkilemez. Bebekte etkileri siliktir.

TEDAVİ:

1-0,5-1 mg/kg prednisone
2-İmmünsüpresyon
3-Splenektomi